Adatkezelési tájékoztató

Jelen Nyilatkozat összeállítása során a hatályos jogszabályok rendelkezéseit vettük alapul, melyek:

Jelen tájékoztató célja, hogy megismertessük a De Novo Team Kft. által kezelt személyes adatok kezelésének módját, valamint, az adatkezeléshez fűződő jogokat. Amennyiben rendeletekben, jogszabályokban vagy törvényekben, esetleg cégadatainkban változás áll be, úgy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor megváltoztatjuk. Ezen változtatásokról az érintetteket haladéktalanul értesítjük.

A De Novo Team Kft., mint Adatkezelő jelen jogi közlemény tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli. A számunkra megadott adatokhoz csak a De Novo Team Kft. alkalmazottai férnek hozzá. Az informatikai eszközeinken tárolt és kezelt adatok jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatos, írásban, postai úton küldött kérdésekre minden esetben írásos választ adunk, melynek határideje a kézhez vételt követő 30. naptári nap.

Személyes adatok akkor kerülhetnek a kezelésünkbe, ha azokat önkéntes módon a De Novo Team Kft. tudomására hozzák a következő platformokon keresztül:

Vállalkozásunkat, mint Adatkezelőt, különböző szervezetek, hatóságok (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság, Magyar Nemzeti Bank, jogszabályi felhatalmazás alapján egyéb szervezetek) kereshetik meg tájékoztatás adása, adatszolgáltatás, adatok és iratok átadása céljából. Ezen hatóságok kötelesek a pontos célt és adatok körét megjelölni, és vállalkozásunk személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, mely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


Az adatkezelő

De Novo Team Kft.
Cégjegyzékszám:01-09-293875
Adószám: 25875283-2-41
Székhely: 1036 Budapest Lajos u. 74-76. IV/25.
Képviseli: Böde Krisztina ügyvezető igazgató
Telefon: +36 30 2 67 77 97
E-mail: kriszta.bode@denovoteam.hu
Weboldal: www.denovoteam.hu


Tárhelyszolgáltató

Cég neve: De Novo Team Kft.
Cégjegyzékszám:01-09-293875
Adószám: 25875283-2-41
Székhely: 1036 Budapest Lajos u. 74-76. IV/25.


Adatkezelési célok

A De Novo Team Kft. szolgáltatásai iránt érdeklődők, és azt igénybe vevők adatait jogi kötelezettségek teljesítésére, ügyfélkapcsolatok fenntartására, hasznos vagy kedvezményes ajánlatokról való tájékoztatás, valamint elégedettség és elköteleződés növelése céljából kezeljük.


Jogalapok személyes adatok kezeléséhez

A De Novo Team Kft. számára a következő személyes adatokra, mint név, e-mail cím, telefonszám, időpont egyeztetés, kapcsolattartás, hasznos vagy kedvezményes ajánlatokról szóló tájékoztatás, illetve elektronikus számla küldése miatt van szükség.


Adatkezelés időtartama

A De Novo Team Kft. a kapcsolattartás céljából megadott adatokat kérésre törli.


A személyes adatok tulajdonosának jogai

  1. Hozzáférés a De Novo Team Kft. által kezelt adatok köréhez.
  2. Hibás vagy elavult személyes adatok javítása a De Novo Team Kft. által.
  3. A De Novo Team Kft. által kezelt adatok törlése a személyes adatok tulajdonosának kérésére.
  4. Adatkezelés korlátozása.
  5. A De Novo Team Kft. által kezelt személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása.
  6. A De Novo Team Kft. által kezelt személyes adatok harmadik személy szolgáltató részére történő átadása vagy ennek megtiltása.
  7. A De Novo Team Kft. által kezelt személyes adatokról való másolat kérése.
  8. Tiltakozás a De Novo Team Kft. által kezelt személyes adatok használata ellen.

Adatvédelmi incidens kezelése

Adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a lehető leghamarabb, de legkésőbb az incidens megtörténte után 72 órán belül - a megadott elérhetőségen keresztül - az érintett tudomására juttatom az incidens megtörténését és az intézkedéseimet is. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomásomra jutott, bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.


Jogorvoslat

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

Az Adatkezelési Nyilatkozat időbeli hatálya 2022. 05. 01-től visszavonásig tart.